Sammanträde: KF/2013-09-30

Sammanträdesdatum:
2013-09-30

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§198 Svar på inlämnad fråga av Atilla Yavuz (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående säkerhet på stadens cykelvägar KS/2013:288
§199 Svar på inlämnad fråga av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående framtiden för Fridhemsskolan KS/2013:289
§200 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande angående stadens lönekartläggning - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 27 maj, 17 juni och 26 augusti 2013 KS/2013:145
§201 Svar på interpellation av Jenny Hjalmarsson (S) och Christina Enocson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående rätt till heltid för kommunens anställda - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni och 26 augusti 2013 KS/2013:180
§202 Svar på interpellation av Gösta Mårtensson (S) till kompetensnämndens ordförande angående sysselsättningsstatistik - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni och 26 augusti 2013 KS/2013:182
§203 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) m.fl. om öppen/laglig graffitivägg KS/2013:92
§204 Svar på motion av Susanne Nordling mfl (MP) om förbättrad luftkvalitet genom minskad användning av dubbdäck KS/2013:190
§205 Svar på motion av Cecilia Bravo och Georgios Kontorinis (S) om tillagningskök i Solnas skolor KS/2013:87
§206 Avsägelse (KS/2010:281)
§207 Avsägelse (KS/2010:281)
§208 Avsägelse (KS/2010:345)
§209 Avsägelse (KS/2010:345)
§210 Avsägelse (KS/2010:346)
§211 Avsägelse (KS/2010:349)
§212 Avsägelse (KS/2010:306)
§213 Avsägelse (KS/2010:347)
§214 Avsägelse (KS/2010:347)
§215 Avsägelse (KS/2010:355)
§216 Avsägelse (KS/2010:360)
§217 Kompetensnämnden, fyllnadsval (KS/2010:345)
§218 Kompetensnämnden, fyllnadsval (KS/2010:345)
§219 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:347)
§220 Kultur- och fritidsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:346)
§221 Kommunstyrelsen, fyllnadsval (KS/2010:306)
§222 Bostadsstiftelsen Signalisten, fyllnadsval (KS/2010:355)
§223 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående situationen i stadens fritidshem - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni och 26 augusti 2013 KS/2013:185
§224 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående stadens kartläggning av behovet barnomsorg under kvällar, nätter och helger - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni och 26 augusti 2013 KS/2013:186
§225 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående miljöperspektiv i upphandling - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni och 26 augusti 2013 KS/2013:187
§226 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående webverktyget skolmat Sverige - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni och 26 augusti 2013 KS/2013:188
§227 Svar på interpellation av Peter Larsson (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående cykelplan för Solna - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 KS/2013:215
§228 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående beredskap vid översvämningar - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 KS/2013:217
§229 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående löftet om 1000 nya hyresrätter - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 KS/2013:218
§230 Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) och Faradj Koliev (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande om behovet av bra cykelleder genom centrala Solna - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 KS/2013:219
§231 Svar på interpellation av Nazar Nashat (S) och Tommy Rosén (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående rätt till ledsagning enligt LSS för blinda, gravt synskadade samt dövblinda - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 KS/2013:220
§232 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående politiska ungdomsförbund på Solna Gymnasium - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 KS/2013:221
§233 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till kommunstyrelsens ordförande angående stadens krav och rutiner vid upphandling KS/2013:257
§234 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande om jämställd budget KS/2013:258
§235 Svar på interpellation av Olof B. Nystrand (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående uppdatering av miljöprogrammet för Solna stad KS/2013:259
§236 Motioner