Sammanträde: SN/2017-12-12

Sammanträdesdatum:
2017-12-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
3 Fastställande av föredragningslista
4 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare SN/2017:153
5 Budgetuppföljning per oktober 2017 SN/2016:233
6 Reviderad verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2018 SN/2017:18
7 Attestförteckning för socialförvaltningen 2018 SN/2017:204
8 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 om hur samarbetet med polismyndigheten kan förstärkas avseende stöd till brottsoffer SN/2017:197
9 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 om hur staden kan fungera som länk mellan volontär och frivilligorganisationer SN/2017:196
10 Avtalsuppföljning grupp- och stödbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN/2017:169
11 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 3:e kvartalet 2017 SN/2017:13
12 Kvalitetsdeklaration avseende Serveringstillstånd SN/2017:200
13 Kvalitetsdeklaration avseende Hyresrådgivning SN/2017:201
14 Kvalitetsdeklaration avseende Budget- och skuldrådgivning SN/2017:202
15 Kvalitetsdeklaration avseende Dödsboanmälan SN/2017:203
16 Kvalitetsdeklaration avseende Östervägens aktivitetshus SN/2017:95
17 Anmälan av delegationsbeslut SN/2017:54
18 Meddelanden SN/2017:121 SN/2017:158 SN/2017:165 SN/2017:199
19 Övrigt