Sammanträde: BND/2017-05-03

Sammanträdesdatum:
2017-05-03

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§46 Fastställande av föredragningslista
§47 Budgetuppföljning per mars 2017 BND/2017:257
§48 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 BND/2017:258
§49 Detaljplan för del av kv Tomteboda BND/2015:614
§50 Detaljplan för del av kv Flundran BND/2016:226
§51 Detaljplan för Stallmästaregården BND/2016:419
§52 Ändring detaljplan för Biomedicum BND/2016:379
§53 Detaljplan för kv Motorn BND/2015:451
§54 Detaljplan för kv Bollen m.m. BND/2015:88
§55 Huvudsta 4:15, Karlberg BND/2017:178
§56 Åldermannen 2 BND/2017:76
§57 Tygeln 3 BND/2017:177
§58 Kilen 4 BND/2016:956
§59 Förvaltningschefen informerar
§60 Frågor till förvaltningen
§61 Ärendelista
§62 Anmälan av delegationsbeslut
§63 Övrigt