Sammanträde: KS/2013-08-26

Sammanträdesdatum:
2013-08-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§90 Avstå att lösa in aktie samt begäran om justerig av bolagsordning för Vårljus AB KS/2013:130
§91 Utannonsering av tomträtt i Järvastaden för uppförande av förskola KS/2013:251
§92 Återuppförande av Näckrosens förskola efter brand KS/2013:250
§93 Yttrande över remiss från Finansdepartementet - Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden KS/2013:213
§94 Anmälan av delegationsbeslut
§95 Meddelanden
§96 Anmälan av ärenden
§97 Internationella kommittén, fyllnadsval (KS/2013:418)