Sammanträde: BUN/2014-11-12

Sammanträdesdatum:
2014-11-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§122 Fastställande av föredragningslista
§123 Förvaltningschefen informerar
§124 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Mattelekförskolan BUN/2014:362
§125 Tillsyn av verksamheten vid enskild pedagogisk omsorg Röda tågets familjedaghem BUN/2014:591
§126 Ansökan från Virvelvinden i Solna AB om godkännande som huvudman för fristående förskolan Virvelvinden och Karusellen BUN/2014:650
§127 Barn- och utbildningsnämndens rutiner vid kränkande behandling i förskola BUN/2014:636
§128 Delegation till kontaktcenter från barn- och utbildningsnämnden BUN/2014:699
§129 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2014 BUN/2014:700
§130 Anmälan av delegationsbeslut
§131 Inkomna meddelanden
§132 Post- och ärendelista
§133 Övriga frågor