Sammanträde: VN/2017-05-11

Sammanträdesdatum:
2017-05-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§4 Fastställande av föredragningslista
§5 Översyn av valkretsar inför val 2018 till riksdag, kommun och landsting VN/2017:3
§6 Information från valkansliet