Sammanträde: ON/2017-06-13

Sammanträdesdatum:
2017-06-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§49 Fastställande av föredragningslista
§50 Information
§51 Avtalsuppföljning av Aleris Råsundas vård- och omsorgsboende år 2017 ON/2017:67
§52 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2016, omvårdnadsförvaltningen ON/2017:65
§53 Delårsrapport per april 2017 ON/2016:111
§54 Avskrivning av osäkra fordringar 2017 ON/2017:76
§55 Yttrande över motion Motion av Thomas Magnusson m fl. (V) angående IT-guide ON/2017:50
§56 Prognos över behov av vård- och omsorgsboende 2018-2026 ON/2017:73
§57 Upphandling av drift av gruppbostaden Algatan 5 ON/2017:71
§58 Sekretessbelagd
§59 Inkomna upprättade handlingar
§60 Anmälan av delegationsbeslut
§61 Rapport från kontaktpolitiker
§62 Övrigt