Sammanträde: TND/2017-06-14

Sammanträdesdatum:
2017-06-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§53 Fastställande av föredragningslista
§54 Delårsrapport per april TND/2016:1341
§55 Sekretessbelagd TND/2015:1056
§56 Sekretessbelagd TND/2017:581
§57 Sekretessbelagd TND/2017:362
§58 Yttrande över motion angående att ansluta till medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer TND/2017:248
§59 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2016 på tekniska förvaltningen TND/2017:606
§60 Förvaltningschefen informerar
§61 Frågor till förvaltningen
§62 Anmälan av delegationsbeslut
§63 Anmälan av ärendelista
§64 Övrigt