Sammanträde: KF/2014-04-28

Sammanträdesdatum:
2014-04-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§82 Svar på inlämnad fråga av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående framkomligheten i Ritorp KS/2014:174
§83 Svar på inlämnad fråga av Susanne Nordling (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående kv Marinan KS/2014:175
§84 Svar på inlämnad fråga av Peter Larsson (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande om muddringsarbeten i bäcken KS/2014:176
§85 Svar på inlämnad fråga av Peter Larsson (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande om renhållning under vintertid samt snöfria vintrar KS/2014:177
§86 Svar på inlämnad fråga av Peter Larsson (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande om renhållning efter vintern, när våren tar vid KS/2014:178
§87 Svar på inlämnad fråga av Susanne Nordling (MP) till valnämndens ordförande om EU-valet KS/2014:179
§88 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående trafiksituationen i gångtunneln kv. Lagern - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2014 KS/2014:61
§89 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående den trasiga trottoaren vid Björnstigen - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2014 KS/2014:62
§90 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Martin Eliasson (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående den planerade trevägskorsningen i Ritorp KS/2014:136
§91 Plan för att stärka Norrenergikoncernens konkurrenskraft - Avrapportering av kommunfullmäktiges ägardirektiv från december 2011 KS/2014:152
§92 Kapitaltäckningsgaranti Norrenergi & Miljö AB KS/2014:113
§93 Årsredovisning 2013 för Solna stad KS/2014:123
§94 Finansrapport 2013 KS/2013:75
§95 Årsredovisning 2013 för Bostadsstiftelsen Signalisten KS/2014:147
§96 Årsredovisning 2013 för Storstockholms brandförsvarsförbund KS/2014:84
§97 Bidrag till medfinansiering för utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden
§98 Policy för konkurrensutsättning KS/2014:99
§99 Exploateringsavtal avseende del av kv Charlottenburg KS/2014:140
§100 Detaljplan för del av kvarteret Charlottenburg KS/2014:142
§101 Haga 2:1 m fl Förlängning av interimistiskt skydd av träd i Nationalstadsparken KS/2011:116
§102 Svar på motion av Susanne Nordling m.fl. (MP) angående införande av en upphandlingspolicy KS/2013:323
§103 Svar på motion av Susanne Nordling (MP) om att stadsodling utvecklar staden KS/2013:362
§104 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om fristad till förföljda kulturarbetare KS/2013:261
§105 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående omlokalisering av Black Sheep - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2014 KS/2014:60
§106 Svar på interpellation av Stig Malm (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående trafiksituationen på Råsundas lokalgator KS/2014:137
§107 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om avsteg från beslutad principöverenskommelse om infrastruktur i Arenastaden KS/2014:138
§108 Avsägelse (KS/2010:348)
§109 Avsägelse (KS/2010:348)
§110 Omvårdnadsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:348)
§111 Omvårdnadsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:348)
§112 Omvårdnadsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:348)
§113 Interpellationer