Sammanträde: TND/2017-05-17

Sammanträdesdatum:
2017-05-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§46 Fastställande av föredragningslista
§47 Förvaltningschefen informerar
§48 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 TND/2016:1341
§49 Frågor till förvaltningen
§50 Anmälan av delegationsbeslut
§51 Anmälan av ärendelista
§52 Övrigt