Sammanträde: ON/2017-12-12

Sammanträdesdatum:
2017-12-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§96 Fastställande av föredragningslista
§97 Information
§98 Avtalsuppföljning 2017 hemtjänstutförare med fler än 10 kunder samt trygghetslarm och nattpatrull ON/2017:97
§99 Avtalsuppföljning av dagverksamhet 2017 ON/2017:100
§100 Budgetuppföljning per 31 oktober 2017 ON/2016:111
§101 Avskrivning av osäkra fordringar 2017 ON/2017:76
§102 Attestantförteckning 2018 ON/2017:107
§103 Ändringar i avtal och förfrågningsunderlag för enstaka platser i vård- och omsorgsboende ON/2017:108
§104 Sekretessbelagd
§105 Sekretessbelagd
§106 Anmälan ärendelista
§107 Anmälan av delegationsbeslut
§108 Rapport från kontaktpolitiker
§109 Övrigt