Sammanträde: SN/2017-05-16

Sammanträdesdatum:
2017-05-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§36 Fastställande av föredragningslista
§37 Information
§38 Sekretessbelagd SN/2017:89
§39 Budgetuppföljning per mars 2017 SN/2016:233
§40 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) SN/2017:83
§41 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 1:a kvartalet 2017 SN/2017:13
§42 Socialnämndens delegationordning SN/2017:10
§43 Kvalitetsdeklaration avseende stöd till vuxna med missbruk SN/2017:85
§44 Kvalitetsdeklaration avseende stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning SN/2017:86
§45 Val till individ- och familjeomsorgsutskottet den 6 och 27 juli 2017 SN/2017:88
§46 Anmälan av delegationsbeslut SN/2017:54
§47 Övriga frågor