Sammanträde: SN/2017-06-13

Sammanträdesdatum:
2017-06-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§48 Fastställande av föredagningslista
§49 Information
§50 Sekretessbelagd SN/2017:105
§51 Sekretessbelagd SN/2017:104
§52 Ordinarie avtalsuppföljning av Familjerådgivning SN/2017:102
§53 Sekretessbelagd
§54 Delårsrapport per april 2017 SN/2016:233
§55 Socialnämndens delegationsordning SN/2017:10
§56 Anmälan av delegationsbeslut
§57 Meddelanden SN/2017:101 SN/2017:112 SN/2017:113 SN/2017:114 SN/2017:48 SN/2017:65 SN/2017:91