Sammanträde: KPN/2017-12-05

Sammanträdesdatum:
2017-12-05

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§42 Fastställande av föredragningslistan
§43 Information om statusrapport bosättning och etablering nyanlända
§44 Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen i Solna 2016/2017 KN/2017:34
§45 Budgetuppföljning per oktober 2017 KN/2016:13
§46 Verksamhetsplan och budget 2018 - reviderad tjänsteskrivelse KN/2017:18
§47 Sammanträdestider 2018 KN/2017:35
§48 Återrapportering delegationsbelut och meddelande
§49 Övrigt