Sammanträde: ON/2017-05-16

Sammanträdesdatum:
2017-05-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§39 Fastställande av föredragningslista
§40 Information
§41 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 ON/2016:111
§42 Fördelning av medel ur Linnea Perssons och Margareta Petterssons fonder ON/2017:43
§43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1:a kvartalet 2017 ON/2017:64
§44 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende enstaka platser med LOV-avtal år 2017, They Care Hammarby slott ON/2017:66
§45 Inkomna upprättade handlingar
§46 Anmälan av delegationsbeslut
§47 Rapport från kontaktpolitiker
§48 Övrigt