Sammanträde: MHN/2017-12-05

Sammanträdesdatum:
2017-12-05

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§53 Fastställande av föredragningslista
§54 Information
§55 Budgetuppföljning per 31 oktober 2017 MHN/2016-1518 (Ecos) MHN/2017:18
§56 Attestförteckning miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN/2017-1878 (Ecos) MHN/2017:35
§57 Planer för miljöbalktillsyn och övervakning 2018, MHN/2017-1559 (Ecos) MHN/2017:29
§58 Plan för livsmedelskontrollen 2018-2020 MHN/2017-1559 (Ecos) MHN/2017:29
§59 Förslag till beslut om att förelägga med vite att utföra undersökningar samt inkomma med uppgifter rörande olägenhet för människors hälsa på Brahevägen 3, MHN/2016-524 (Ecos) MHN/2017:25
§60 Samrådsyttrande, detaljplan för del av Järva 2:9 m fl i Bagartorp, MHN/2017-1876 (Ecos) MHN/2017:37
§61 Samrådsyttrande, detaljplan för del av kv Torsken 2 i Bergshamra, MHN/2017-1836 (Ecos) MHN/2017:36
§62 Samrådsyttrande, detaljplan för del av kv Nationalarenan (Arena Gate), MHN/2017-1749 (Ecos) MHN/2017:34
§63 Svar på nämndinitiativ om luftkvalitetsmätningar (Ecos 2017-1877) MHN/2017:38
§64 Frågor till förvaltningen
§65 Anmälan av delegationsbeslut
§66 Övrigt