Sammanträde: KS/2017-05-15

Sammanträdesdatum:
2017-05-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§84 Fastställande av föredragningslistan
§85 Justering
§86 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per mars KS/2016:305
§87 Årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten år 2016 KS/2017:146
§88 Storstockholms brandförsvar årsredovisning för år 2016 KS/2017:89
§89 Fastställa Storstockholms brandförsvars taxa för brandskyddskontroll KS/2017:118
§90 Storstockholms brandförsvar – hantering av automatlarm KS/2017:171
§91 Riktlinjer för medelsförvaltning KS/2017:172
§92 Exploateringsavtal för kv Bollen KS/2017:177
§93 Detaljplan för kv Bollen KS/2017:177
§94 Planuppdrag till Byggnadsnämnden om planändring för fastigheten Nationalarenan 1 i Arenastaden KS/2017:169
§95 Godkännande av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande utifrån Sverigeförhandlingen KS/2017:102
§96 Samråd Råstasjöns naturreservat KS/2014:213
§97 Yttrande över remiss från Justitiedepartementet om kommunikation för vår gemensamma säkerhet KS/2017:114
§98 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KS/2015:348
§99 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2015:613
§100 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KS/2016:195
§101 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KS/2016:82
§102 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KS/2017:136
§103 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017:157
§104 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet KS/2015:161
§105 Avsägelse i likabehandlingskommittén KS/2014:483
§106 Val KS/2014:483
§107 Anmälda delegationsbeslut
§108 Anmälda ärenden
§109 Meddelanden KS/2015:37
§110 Övrig fråga