Sammanträde: KFN/2017-04-27

Sammanträdesdatum:
2017-04-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§20 Fastställande av föredragningslista
§21 Information KFN/2017:31
§22 Budgetuppföljning per mars 2017 KFN/2016:8
§23 Reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden KFN/2017:53
§24 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2016 på kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2017:65
§25 Sekretessbelagd
§26 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2017:11 KFN/2017:21
§27 Anmälan av ärendelista KFN/2017:22
§28 Övrigt