Sammanträde: KFN/2017-04-27

Sammanträdesdatum:
2017-04-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
3 Fastställande av föredragningslista
4 Information KFN/2017:31
5 Budgetuppföljning per mars 2017 KFN/2016:8
6 Reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden KFN/2017:53
7 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2016 på kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2017:65
8 Sekretessbelagd
9 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2017:11 KFN/2017:21
10 Anmälan av ärendelista KFN/2017:22
11 Övrigt