Ärende: Samråd, detaljplan för kv Banken m fl, inom stadsdelen Skytteholm

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-20
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:27

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-06 Bullerrapport
2017-10-25 MHN/2017-10-17 §39 Samrådsyttrande kv Banken (Ecos 2017-1419)
2017-10-06 Luftutredning
2017-10-06 Dagvattenutredning
2017-10-06 Plankarta_kv.Banken_A1_samråd
2017-10-06 Banken samrådsyttrande (Ecos 2017-1419)
2017-09-20 Tjänsteskrivelse, Banken 11
2017-10-06 Planbeskrivning
2017-09-20 Bilagor till remissen, Banken mfl

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §39 Samrådsyttrande kv Banken (Ecos 2017-1419)