Ärende: Detaljplan för kv Motorn inom stadsdelen Råsunda

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-11-25
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2016:139

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-11-25 Förklaringar/beräkningsmodeller för vägtrafikbuller, kv Motorn, Råsunda
2017-05-26 Följebrev och sändlista gällande granskning av detaljplan för kv Motorn, Råsunda
2017-05-26 Samrådsredogörele, detaljplan för kv Motorn, Råsunda
2017-05-26 Plankarta, detaljplan för kv Motorn, Råsunda
2016-11-25 Trafikbullerutredning, Kv Motorn 10, Råsunda
2016-11-25 Planbeskrivning, Detaljplan för kv Motorn inom stadsdelen Råsunda
2017-05-26 Trafikbullerutredning Kv Motorn, Råsunda
2016-11-25 Grundkarta över Kv Motorn, Råsunda
2016-11-25 Solstudie i ny bebyggelse, Råsundavägen 101
2017-05-26 Luftkvalitetsrapport, kv Motorn, Råsunda
2017-06-19 Meddelande angående detaljplan för kv Motorn
2016-11-25 Samrådsremiss, Detaljplan för kv Motorn inom stadsdelen Råsunda
2016-12-02 Meddelande angående program för kv Motorn, inom stadsdelen Råsunda
2017-05-26 Planbeskrivning, detaljplan för kv Motorn, Råsunda
2017-05-26 Dagvattenutredning, kv Motorn, Råsunda
2016-11-25 Dagvattenutredning, Kv Motorn 10, Råsunda
2016-11-25 Solstudie i ny bebyggelse, Råsundavägen 101
2017-05-26 Gestaltningsprogram, detaljplan för kv Motorn, Råsunda
2017-05-26 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, kv Motorn, Råsunda
2016-11-25 Karta över Kv Motorn, Råsunda
2016-11-25 Solstudie i ny bebyggelse, Råsundavägen 101

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §55 Meddelanden
2016-12-15 Kultur- och fritidsnämnden §96 Meddelanden