Ärende: Detaljplan Torsken 2

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-08-22
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:647

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-11-11 Protokollsbilaga 3 BND/2016-11-09 § 127
2017-10-04 Torsken2_Plankarta_alt2_171003
2017-10-10 17014 TrafikbullerutredningTorsken A01-A04 170904
2017-11-02 Karta över portar som fått info
2016-10-31 Planuppdrag Torsken 2 Planuppdrag Torsken 2 (rtf, 3,0 MB)
2017-10-10 Dagvatten_Torsken_alt1_170825
2017-10-10 Torsken 2 alt 1 skuggor_170613
2017-10-10 Vy fr frescati alt1_170926
2017-11-13 Yttrande Vattenfall Eldistribution
2017-11-17 Yttrande Skanova
2017-10-04 Torsken 2_Planbeskrivning_171003
2017-10-10 Plankarta_alt2_171006
2017-10-25 BND/2017-10-18 §121 Detaljplan för del av kv. Torsken
2017-11-16 Yttrande Norrvatten
2017-11-16 Yttrande Swedavia Airports Stockholm
2016-08-24 KS § 88
2017-10-10 SITUATIONSPLAN ALT1_170926
2017-10-10 Torsken 2 alt 2 skuggor_170613
2017-11-01 Samrådsbrev Torsken
2016-11-11 BND/2016-11-09 §127 Detaljplan för Torsken
2017-10-10 17014 Trafikbullerutredning 1 A Torsken 170904
2017-10-10 Planbeskrivning_171006
2017-10-10 Vy fr frescati alt2_170926
2017-08-01 Länsstyrelsen
2017-10-04 Torsken2_Plankarta_alt1_171003
2017-10-10 Plankarta_alt1_171006
2017-11-02 Sändlista
2016-08-23 KS/2016-06-20 Protokollsbilaga 11 § 88
2017-08-01 Behovsbedömning för detaljplan
2017-11-16 Yttrande LFV
2017-10-10 Dagvatten Torsken alt 2_170825
2017-10-10 SITUATIONSPLAN ALT2_170926
2017-10-10 Detaljplan för del av kv Torsken
2017-11-01 Fastighetsförteckning fullst.

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-11-09 Byggnadsnämnden §127 Detaljplan för Torsken
2017-10-18 Byggnadsnämnden §121 Detaljplan för del av kv. Torsken