Arenastaden

Synpunkter:

Publicerat 10 juni 2015

Test

Publicerat 13 juni 2015

Inga bostäder runt råstasjön

Publicerat 23 juni 2015

Hej, eftersom jag bor nära Arenastaden så tycker jag att det bör finnas minst en stor välsorterad livsmedelsbutik där. För det är många äldre som bor i området som har svårt att ta sig till Solna centrum och handla mat. Men det kanske är planerat mataffärer? Hälsningar Åsa.

Publicerat 14 juli 2015

Ytterligare bostäder vid Råstasjön kommer att få det känsliga ekosystemet att kollapsa, och området kommer att bli mindre attraktivt som rekreationsområde. För att minska belastningen vid evenemang bör man försöka skärma av Arenastaden mot sjön. Riv upp den olovligt anlagda Nisses stig och återställ grönskan inom strandskyddat område.

Publicerat 29 juli 2015

Tvärt emot fanatikerna i nätverket för Råstasjön så ser jag fram emot bebyggelsen. Detaljplanen för bostäderna ser bra ut efter nedbantningen som gjordes och det som bebyggs är ju i stort bara mark som varit gammal industrimark och som annars utan bebyggelse skulle chansera till någon typ av parkering eller soptipp.

Publicerat 4 augusti 2015

Bygg en ännu större (och vackrare) tennishall. Det finns aldrig tennistider så det räcker. Friends Arena är ju ingen sportanläggning, det är ett soffpotatisland.

Publicerat 12 augusti 2015

"En fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde antogs den 29 oktober 2007, vilken i huvudsak gäller för den fortsatta utvecklingen." Om man läser den ser man att allt som rör exploatering, vägbyggen, nya kontor och bostäder i Arenastaden har genomförts enligt tidplan eller tidigare. Det som står i FÖP 2007 kring trädplantering, utveckling av parker och grönytor och bättre kopplingar mellan Råsta och Löt genom avstängningen av Sjövägen har däremot inte genomförts. Hur kommer det sig? För hela Solnas utveckling gäller att man också måste ge någonting tillbaka till oss som redan bor här. Vi och våra barn vill inte bo i en av kommunen hårdgjord stenöken - alla behöver grönska, rekreationsområden och frisk luft!

Publicerat 21 augusti 2015

Behövs många många fler bostäder! Hela Dalvägen är helt död kvällstid. Bind ihop Arenastaden med Råsundavägen med en trappa eller liten gatan (dock ej en liten skogsstig, känns osäkert). Finns även plats att bygga på Vintervägen för att skapa lite mer liv i området mellan Arenastaden och Råsunda. Järnvägsdepåns framtid kanske bör diskuteras? Hur rimligt är det att ha en järnvägsdepå så nära stan? Här kan man göra mycket. I korta drag bör man bygga mer stad så att det inte känns så öde på kvällar och nätter.

Publicerat 21 augusti 2015

Jag tycker det är bra att bebygga området kring Råstasjön enl. senaste detaljplan. Den första var alltför mycket men nu är åtminstone jag nöjd. Bygg! MVH Boende i Området

Publicerat 24 augusti 2015

test

Publicerat 27 augusti 2015

Arenastaden är toppen. Bör bli ordentligt tät med höga hus, service och folkliv. Råstasjäön bör inte bli naturreservat. Tvärt om finns det utrymme för att bygga ytterligare kring sjön.

Publicerat 30 augusti 2015

Jag anser att strandskyddet ska bevaras och att inga fler hus än de fem höghusen framför arenan bör byggas vid Råstasjön. Hela området runt sjön, mellan strandlinjen och Råsta strandväg / Evenemangsgatan / Vintervägen, bör bli naturreservat och inte bara de spillror som blir över när nordöstra hörnet har försetts med byggnation innanför strandlinjen.

Publicerat 30 augusti 2015

Bygg sista etappen, vid Råstasjön enligt förslaget. Bra, bullerskyddad boendemiljö nära T bana.

Publicerat 31 augusti 2015

I planen på sid 62 står att strandskyddet ska respekteras. Ändå sa en av tjänstemännen, vid samrådsmötet i Solna centrum, att planen inte gör det vid Råstasjön. Varför. Om kommunens avsikt är att växa till 100 000 ökar det angelägenheten att skydda Råstasjön ännu mer. Dom som uppskattar tät bebyggelse (stadsmässig eller ej) kommer få sitt lystmäte med råge. Vi andra som vill följa årstidernas växlingar IRL väljer bevara Råstasjön. Vill också passa på att tillägga att det verkar råda en viss diskrepans mellan illustrationer på Arenastaden och visionerna för den miljö man säger sig vilja åstadkomma.

Publicerat 31 augusti 2015

Jag tycker strandskyddet vid Råstasjön skall respekteras. Absolut inga fler bostäder i detta område. Det räcker nu! Det är ett viktigt rekreationsområde med ett fint djurliv. Förstör inte den lilla skärva som finns kvar. Naturen behövs i en storstad. /Cristina

Publicerat 31 augusti 2015

Bygg en tät stad i Arenastaden då nya tunnelbanan ska git enligt ÖP? Bygg ihop stadsdelen med Ör.

Dela: