Krisberedskap

Solna stads verksamheter ska i huvudsak fungera även i krissituationer. Vid oförutsedda kriser och olyckor som den ordinarie verksamheten inte har förmåga att bemästra agerar stadens krisgrupp - POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande).

För krissituationer och extraordinära händelser har staden utarbetet handlingsplaner och krisplaner. Dessa planer är anpassade till ett nationellt krishanteringssystem som föreskrivs i lag och förordning om extraordinära händelser i kommuner och landsting.

POSOM-gruppen består av medarbetare i Solna stad med kompetens inom social, kurativ, psykologisk och kyrklig verksamhet samt inom arbetsmiljöområdet. Gruppen kan ge stöd och hjälp i olika faser av kris och chock. Gruppen genomgår fortlöpande utbildningar och övningar.

Ansvariga för POSOM kan nås på följande telefonnummer:

  • 070-266 97 99
  • 070-571 22 68
  • 070-541 84 07
Dela:

Kontakt

Marcus Qvennerstedt

Säkerhetschef

Stadsledningsförvaltningen

08-746 17 18

Skicka meddelande till Marcus Qvennerstedt