Avgifter och taxor

Till kommunfullmäktiges ansvarsområde hör att fastställa de avgifter och taxor som ska gälla för vissa av stadens tjänster, exempelvis renhållningsavgifter, förskoleavgifter, avgifter för kopiering av allmänna handlingar.

Vid fastställande av avgifter och taxor beaktas den så kallade självkostnadsprincipen. Den innebär att avgifter inte får bestämmas till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst, det vill säga avgiftsintäkterna får inte överstiga kostnaderna för verksamheten.

Information om vilka avgifter och taxor som gäller finns där respektive verksamhet finns beskriven.

Dela: