Bilder och illustrationer

Bilderna som används bör vara verksamhetsnära, i första hand bilder som är tagna i Solna och i stadens egna verksamheter. Om det inte är möjligt bör bilderna upplevas som om de är tagna i Solna.

Bilderna ska spegla alla de olika människor som lever och verkar i Solna vad gäller ålder, etnicitet, kön och yrken. Bilderna ska förmedla äkthet och en levande stad. Ibland finns skäl att välja en illustration i stället för ett foto, till exempel när ett ämne är abstrakt eller känsligt. Vid de fall illustrationer används istället för bilder ska samma ledord eftersträvas.

Du hittar många bilder i stadens bild- och mediabank som är friköpta och där personerna på bilderna har gett sitt medgivande till att bilderna får användas i ickekommeriella sammanhang, i digital eller tryckt form där staden kommunicerar sina verksamheter.

Ledord: Närhet, äkthet, mångfald, levande, aktiv, växande stad.

Upphovsrätt

Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Upphovsrättslagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning. Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer och collage. Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärning, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. I redaktionella- och informationssammanhang måste namnet på upphovsmannen anges. Vid arbete med reklam är det god sed att namnet anges. Äganderätten till bilden är alltid upphovsmannens. För att få fri användningsrätt till bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.

Hur får bilden användas?

Bilder som köps för användning i stadens kommunikation ska alltid, då det är möjligt, friköpas. Detta innebär att äganderätten, upphovsrätten och eventuell annan immateriall rätt till samtligt utfört arbete, material och resultat tillfaller staden. I vissa fall köper du rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Det kan gälla en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på nätet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen, måste upphovsmannen först kontaktas. Så snart en bild ska återanvändas, måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning i detta fall innebär ny ersättning. Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, som fotokopior eller på nätet.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. PuL omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger främst på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar, och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

Teknisk information

Beroende på om bilden ska användas digitalt eller i tryck är det viktigt att tänka på olika saker. Ska bilden användas digitalt ska bildens färginställning var RGB. Upplösningen ska vara 72 dpi om den används på webben och 144 dpi om den används i Microsoft office-program. Ska bilden användas i tryck ska bildens färginställning var CMYK (om inte tryckeriet föredrar RGB-bilder). Upplösningen på tryckta bilder varierar beroende på hur bilden trycks. För att vara på den säkra sidan ska bilden vara 300 dpi. Är du osäker på vilken upplösning bilden ska ha kontakta kommuniktationsenheten eller tryckeriet.

För frågor om bildanvändning kontakta kommunikationsenheten på stadsledningsförvaltningen.

Dela: