Behandling av personuppgifter - dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den personliga integriteten för de personer som av olika skäl måste vara registrerade. Solna stad behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Uppgifterna används i hög grad för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen, det kan handla om lagstadgad myndighetsutövning, eller att ett det finns ett avtalsförhållande mellan staden och den enskilde som grund för registreringen.

I Solna stad är varje enskild nämnd/helägt företag personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter. Nämnderna/helägda företagen har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

För all kommunal verksamhet gäller samtidigt offentlighetsprincipen. Den innebär en rätt för var och en att hos Solna stad ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även att personuppgifter, som inte är belagda med sekretess, kan begäras och lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

Läs mer om dataskyddsförordningen

Dela: