Sök i diariet

Så här söker du:

1. Ange vilken typ av handling/handlingar du söker efter, ange minst ett alternativ. OBS! söker du på sammanträden kommer samtliga nämnders sammanträden upp.

2. Välj nämnd och/eller styrelse. För att söka i flera diarier samtidigt, håll in ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de nämnder du väljer.

3. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett sammanträde som ännu inte ägt rum.

4. Skriv in vad du söker efter (valfritt), använd gärna ett nyckelord i ärendet. Söker du på sammanträde behöver inte denna ruta fyllas i.

Söktjänst - Träfflista - Detaljerad information om beslut

Du har sökt på följande element:
 
 
 

Information om beslutet

Sammanträde
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2012-06-18
Punktnr
§ 75
Punktrubrik
Bussdepå för SL vid Tomtebodaterminalen
Beslutstext
Untitled document
 
 
Sammanfattning
Terminal Real Estate Sweden AB (TRES) äger fastigheterna Huvudsta 4:13 och Posten 1, inom vilka fastigheter Tomtebodaterminalen är belägen. Posten som är nuvarande hyresgäst i terminalen avser att till sommaren 2015 lämna anläggningen och flytta till Rosersberg. SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) som planerar att lämna sin bussdepå i Hornsberg har under våren fört förhandlingar med TRES, Solna stad och Trafikverket avseende förutsättningarna för att, som ersättning för Hornsbergsanläggningen, etablera en bussdepå inom och i anslutning till Tomtebodaterminalen. Förhandlingarna har resulterat i ett antal avtal och Solna stad är part i två av dessa, nämligen Avtal om planläggning och avfart från Essingeleden vid Tomteboda och Överenskommelse om Fastighetsreglering. Vidare har TRES till staden inkommit med begäran om erforderlig planändring. Landstingsfullmäktige  att beslutade i ärendet 12-13 juni 2012.
 
Kommunstyrelsen har föreslagit den 28 maj 2012, § 73, att kommunfullmäktige beslutar om att
- godkänna avtal mellan staden, Trafikverket, SL och Terminal Real Estate Sweden AB benämnt Avtal om planläggning och avfart från Essingeleden vid Tomteboda
- godkänna avtal mellan staden och SL avseende stadens överlåtelse till SL av del av stadens fastighet Huvudsta 4:17, ca 6 400 kvm, till en köpeskilling om 7 000 000 kr
- ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att, under förutsättning att avtal mellan staden, Trafikverket, SL och Terminal Real Estate Sweden AB benämnt Avtal om planläggning och avfart från Essingeleden vid Tomteboda blivit giltigt, påbörja detaljplanering med den inriktning som framgår av nämnda avtal.
 
Yrkanden
Pehr Granfalk (M), Anders Ekegren (FP) och Anna Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Susanne Nordling (MP), Bernard Huber (MP), Laila Fröberg (MP) och Gunnar Ljuslin (V) yrkar på återremiss i enlighet med bilaga 8 till protokollet.
 
Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels ett återremissyrkande och dels bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden konstaterar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Reservationer
Susanne Nordling anmäler för (MP) reservation mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande i enlighet med bilaga 8 till protokollet.
 
Yttrande
Susanne Nordling anmäler för (MP), Martin Eliasson för (S) och Thomas Magnusson för (V) ett särskilt yttrande till protokollet i enlighet med bilaga 9.