Sök i diariet

Så här söker du:

1. Ange vilken typ av handling/handlingar du söker efter, ange minst ett alternativ. OBS! söker du på sammanträden kommer samtliga nämnders sammanträden upp.

2. Välj nämnd och/eller styrelse. För att söka i flera diarier samtidigt, håll in ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de nämnder du väljer.

3. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett sammanträde som ännu inte ägt rum.

4. Skriv in vad du söker efter (valfritt), använd gärna ett nyckelord i ärendet. Söker du på sammanträde behöver inte denna ruta fyllas i.

Söktjänst - Träfflista - Detaljerad information om beslut

Du har sökt på följande element:
 
 
 

Information om beslutet

Sammanträde
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2012-06-18
Punktnr
§ 74
Punktrubrik
Förslag till lovabonnemang för barn i årskurs 6
Beslutstext
Untitled document
 
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har den 13 december 2011 i samband med verksamhetsplan och budget 2012 beslutat att förändra servicegraden för fritidsklubbsverksamhet till hösten 2012. Förändringen berör endast barn i årskurs 6.
 
Nämndens beslut innebar att fritidsklubbsplats erbjuds barn i årskurs 4 och 5 men inte barn i årskurs 6, de erbjuds att delta i öppen verksamhet på stadens fritidsanläggningar. Öppen verksamhet innebär tillgång till trevliga utemiljöer med plats för lek, idrott och rekreation. Det finns även möjlighet att låna spel, pyssla, måla och träffa kompisar.
 
Lovabonnemang för barn i årskurs 6 med start hösten 2012
För barn i årskurs 6 som har behov av omsorg, fasta rutiner och näringsriktiga måltider under lov när vårdnadshavare arbetar eller studerar erbjuds möjlighet att teckna ett lovabonnemang under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Abonnemang för sommarlovsveckor erbjuds tom 31 juli.
 
Avgiften föreslås till 300 kronor/lovvecka.
Påbörjad kalendervecka är lika med en veckas debitering av avgift.
Ansökningen skall vara förvaltningen tillhanda senast en månad innan aktuellt lov.
Ny ansökan måste göras inför varje lov.
Lovabonnemanget omfattas inte av syskonrabatt.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 mars 2012, § 14 att införa erbjudande av lovabonnemang för barn i årskurs 6 att gälla från och med höstlovet 2012 samt därpå följande skollov. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om avgiftsnivå för lovabonnemang.
  1. Avgiften fastställs till 300 kronor/lovvecka.
  2. Påbörjad kalendervecka är lika med en veckas debitering av avgift.
  3. Lovabonnemanget omfattas inte av syskonrabatt.
  4. Abonnemang för sommarlovsveckor erbjuds tom den 31 juli.
 
Kommunstyrelsen har föreslagit den 7 maj 2012, § 57, att kommunfullmäktige beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
 
Yrkanden
Marianne Damström Gereben (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Georgios Kontorinis (S), Olof B. Nystrand (MP) och Mia Fällström (V) yrkar bifall till gemensamt yrkande i enlighet med bilaga 6 till protokollet.
 
Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels bifall till (S):s, (MP):s och (V):s gemensamma yrkande.
 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
 
Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:
Ja röstar: den som vill besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Nej röstar: den som vill besluta i enlighet med (S):s, (MP):s och (V):s gemensamma yrkande.  
 
Omröstningsresultat
Se omröstningsresultat i bilaga 7 till protokollet.
 
Kommunfullmäktig har med 36 ja-röster mot 25 nej-röster beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige att beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Reservationer
Arne Öberg anmäler för (S), Susanne Nordling för (MP) och och Thomas Magnusson för (V) reservation mot beslutet.