Tillsammans mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism utgör ett hot mot demokratin, samhällets grundläggande struktur, medborgarna och de politiska företrädarna. Men vad ska man göra om man misstänker att någon i sin omgivning håller på att radikaliseras? Och vilka varningstecken bör man vara uppmärksam på?

Solna stad ska verka aktivt mot våldsbejakande extremism eftersom staden inte accepterar bejakandet och brukandet av våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

- Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism men det övergripande ansvaret ligger egentligen hos en rad olika myndigheter, verksamheter och civilsamhället i stort, och arbetet måste ske i samverkan mellan alla dessa instanser, säger Marcus Qvennerstedt, Solna stads säkerhetschef.

Solna stads primära ansvar handlar om att arbeta med det kommunala kärnuppdraget och genom det främja demokratin och förebygga att individer radikaliseras. Det sker genom att erbjuda en bra skola, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter, fokusera på egenförsörjning och goda möjligheter till jobb verkar staden förebyggande.

- Staden har också en samverkansgrupp med representanter från socialtjänsten, skolan och fritidsverksamheterna, stadens säkerhetschef och polisen. Vi har bl.a. till uppgift att ta fram och upprätthålla en aktuell lägesbild för Solna stad, säger Marcus Qvennerstedt.

Solna stad har tagit fram en strategi mot våldsbejakande extremism med ett tillhörande informationspaket som är tillgängligt både för stadens anställda och solnaborna. Det ska ge ökad kunskap om de olika extremistmiljöernas ideologier och symbolvärldar. Titta gärna på det!

Du hittar introduktionsmaterialet här.

Vad ska man då göra om man misstänker att någon håller på att radikaliseras?
- Det finns många som kan hjälpa till om man misstänker att någon är på väg in i, eller har hamnat i en våldsbejakande miljö. Familj och anhöriga brukar ofta kunna ha stor påverkan på individen men även vänner, föreningar och andra miljöer kan hjälpa till. Om man inte når fram den vägen kan man alltid prata med polisen, staden eller ringa till Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering på 020-100 200, säger Marcus Qvennerstedt.

Riskbeteende för radikalisering

Skälen till radikalisering varierar mellan individer och likaså gör tecknen. Varje enskilt tecken behöver inte innebära att en individ är radikaliserad, men sammantaget kan det ge varningssignaler som kräver åtgärder. Tecken på att en persons åsikter är på väg att radikaliseras kan vara att individen förkastar demokratiska principer, säger sig acceptera våld för att förändra och påverka i samhället, är övertygad om att de egna åsikterna är de enda riktiga, försöker argumentera och överbevisa andra, ger uttryck för konspirationsteorier och absoluta lösningar, som att en viss grupp "ska bort" osv.

Läs gärna mer på webbplatsen för nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Bakgrund

I Solna stads budget och verksamhetsplan för 2016 gavs ett uppdrag om att ta fram en strategi för att motverka radikalisering. Strategin behandlades i trygghetsrådet i september 2016 och gick efter beslut i kommunstyrelsen ut på remiss till berörda nämnder. Kommunstyrelsen beslutade att anta strategin under april 2017.

Dela: