Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Ett förslag till strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck har tagits fram för Solna stad. Strategin fokuserar på åtgärder inom utbildning och information, men också att upptäcka och stödja personer som utsätts för hedersrelaterat våld, med målet att värna mänskliga rättigheter och det demokratiska samhället.

Solna stad accepterar inte att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer bland invånare i Solna, och har därför tagit fram ett förslag till strategi för att motverka det.

– Solna ska aldrig vara en plats som accepterar hedersförtryck i någon form. Att unga flickors och pojkars frihet begränsas för att deras familjer vill upprätthålla så kallad heder är oacceptabelt. Det är en trygghetsfråga för solnaborna och viktigt att vi har ett arbetssätt som hjälper oss identifiera och motverka förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Det förslag som nu går ut på remiss tar sin utgångspunkt i den existerande nationella handlingsplanen samt det nationella uppdrag som Länsstyrelsen i Östergötland har för att samordna aktuell och relevant forskning på området. Fokus för Solna stads strategi ligger framförallt på att identifiera åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld. Dessa åtgärder omfattar:

  • Utbildning och information
  • Information och informationskanaler
  • Upptäcka och stödja personer som utsätts för hedersrelaterat våld
  • Intern och extern samverkan

Strategin är relevant för många anställda inom staden, inte minst de som kommer i kontakt med barn, unga och vuxna i sin arbetsvardag. Därför remitteras nu förslaget till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kompetensnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt omvårdnadsnämnden.

Dela: