Ny pendeltågsstation i Huvudsta

Huvudsta får en ny pendeltågsstation och delar av järnvägen genom Solna däckas över när Mälarbanan utökas till fyra spår – enligt en överenskommelse som träffats mellan Solna stad och Trafikverket. Beslut om överenskommelsen förväntas fattas av kommunfullmäktige i Solna stad den 27 augusti 2018.


Vy från Huvudstagatans bro över järnvägsspåren, där den nya pendeltågsstationen ska byggas.

– Det är glädjande att vi äntligen lyckats träffa en överenskommelse om Mälarbanans utbyggnad genom Solna. Den nya pendeltågsstationen i Huvudsta och den ökade kapacitet som utbyggnaden möjliggör innebär ett rejält lyft för kollektivtrafiken i Solna. Lösningen med överdäckning minskar trafikens påverkan i stadsmiljön och bidrar till en mer sammanhållen stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna Stad.

Lokal och regional utveckling

Överenskommelsen innebär att en ny pendeltågsstation byggs i Huvudsta i samband med att Mälarbanan byggs ut genom Solna. Samtidigt förläggs stora delar av järnvägen genom Solna i tunnel, vilket skapar en mer sammanhållen stad och minskar störningarna från järnvägen.

2021 tidigast möjliga byggstart

Den 27 augusti 2018 förväntas kommunfullmäktige i Solna fatta beslut om överenskommelsen. Trafikverket bedömer merkostnaden för överdäckning och Huvudsta station till 1,5 miljarder kronor. Enligt överenskommelsen medfinansierar Solna stad med 600 miljoner kronor. Tidigast möjliga byggstart är 2021, med en beräknad byggtid på cirka åtta år.

Detta innebär överenskommelsen för Solna:

  • En ny pendeltågsstation i Huvudsta
  • Överdäckning av spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan
  • Överdäckning bygger bort den barriär som järnvägen utgör och frigör ytor för till exempel bostäder, gator, cykelvägar och mötesplatser
  • Överdäckningen möjliggör en ny led för bil-, cykel- och gångtrafik som minskar genomfartstrafiken på Storgatan och Armégatan i Huvudsta
  • Stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman
  • Tidigast möjliga byggstart 2021 och en byggtid på cirka 8 år
Dela: