Budget 2017 - satsningar på barn, äldre och stadsmiljö

Den 28 november beslutade kommunfullmäktige om Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017. Förutom de resursförstärkningar, som görs för att kompensera för befolkningsökning, löneökningar och inflation permanentas de politiska satsningarna från 2016 och nya satsningar görs på äldre, stadsmiljö och lokaler. Skatten förblir oförändrad.

Solna är en stad i tillväxt. Tillföljd av befolkningstillväxten får stadens verksamheter, i första hand förskolor och skolor, varje år ökade resurser för att kunna möta den ökande befolkningen. Stadens verksamheter kompenseras också för löneökningar och inflation.

- Det här är en stark budget och vi lägger fokus på barn och äldre och att alla ska känna sig trygga i Solna. Fler kan gå från utanförskap till jobb, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Politiska prioriteringar
I budgeten för 2017 ligger de politiska satsningarna från 2016 fast. Det handlar om satsningarna på att öka personaltätheten i förskolan, på lärarna, läsförståelse och entreprenörskap i skolan samt på att förbättra stadsmiljön i Solna. Därutöver görs en ny satsning på tryggheten för Solnas äldre genom säkra mer tid i hemtjänsten, på trygghetsåtgärder i stadsmiljön och på upprustning av lokaler för förskola och skola. Det görs också en satsning på Solna som cykelstad och på stadens miljöstrategiska arbete.

Nya uppdrag
I budgeten läggs också ett antal särskilda uppdrag inom områdena en lärande stad, en trivsam stad, en trygg och säker stad samt en inkluderande stad. Uppdragen handlar om att ta fram strategier för att förbättra kvaliteten i förskolan och måluppfyllelsen i skolan samt en plan för säkra skolvägar och ökad trygghet och säkerhet i närmiljön vid Solnas skolor. Det läggs också uppdrag för att ta fram en utvecklingsplan för Bagartorp och området kring Enköpingsvägen, att starta ett utvecklingsarbete för Överjärva Gård, driva utvecklingen av Bergshamra vidare och att genomföra åtgärder i Solnas olika stadsdelar för att öka tryggheten och förbättra stadsmiljön.

Oförändrad skatt
Förutom ekonomiska ramar för stadens verksamheter innehåller budgeten beslut om skattesatsen för 2016, vilken förblir oförändrad, 17,12 per skattekrona. Den nya visionen, övergripande mål och nämndmål ligger fast för staden för 2017. Bakom budgeten står de fyra allianspartierna: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Budgeten stöddes också vid behandlingen i kommunfullmäktige av Bergshamrapartiet.

Dela: