Bostäder

Solna har en fantastisk livsmiljö med en unik närhet till både storstadens puls och nationalstadsparkens lugn. Bostadsmarknaden växer stadigt och Solna är en av de kommuner i landet som har det högsta bostadsbyggandet. Stadens avsikt är att även fortsättningsvis planera för en hög bostadsproduktion, med cirka 800 lägenheter per år.

Bostadsproduktionen i Solna har varierat över tid. Under 1950-1970-talen var byggtakten hög, under 1980-1990-talen gick den ner och ökade sedan igen under 2000-talet. Under perioden 2000-2010 byggdes i genomsnitt cirka 500 lägenheter per år i Solna och därefter har byggtakten ökat ytterligare. Med utgångspunkt i stadens storlek ligger takten på bostadsbyggandet på en hög nivå. Stadens avsikt är att även fortsättningsvis planera för en hög bostadsproduktion med cirka 800 lägenheter per år, vilket även kommer att framgå av Solna stads Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Dagsläget

Totalt finns närmare 40 000 bostäder i Solna idag (2016). Storleksmässigt domineras lägenhetsbeståndet i Solna av små lägenheter. Omkring 75 procent av lägenheterna är mindre än 80 kvadratmeter. Den höga andelen små lägenheter medför, tillsammans med det storstadsnära läget, att Solna har en stor andel enpersonshushåll. Bristen på stora lägenheter gör att det är svårt att göra boendekarriär under hela livet i Solna. För att kunna tillgodose växande barnfamiljers behov finns därför framförallt behov av att skapa förutsättningar för större lägenheter i staden.

Solna har, med den begränsade yta som finns tillgänglig för bebyggelse, små möjligheter att tillfredställa ett behov av småhus. Av bostäderna finns idag 99 procent i flerbostadshus. Staden har arbetat för att få till stånd marknära småhus i form av stadsradhus, vilket för närvarande byggs i stadsdelarna Järvastaden och Nya Ulriksdal.

Solna har cirka 60 procent bostadsrätter och 40 procent hyresrätter (inklusive studentbostäder). Staden anser att det är viktigt att det byggs såväl hyresrätter som bostadsrätter för att kunna erbjuda solnaborna olika upplåtelseformer.

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse, som tillsammans med dess helägda dotterbolag Solnabostäder äger cirka 3800 lägenheter och cirka 200 lokaler i fastigheter i Solna. Signalisten förvaltar även bostäder och lokaler med utpräglad samhällsnytta, som exempelvis gruppboenden för personer med särskilda behov och förskolor.

Specialbostäder

I Solna finns cirka 3100 specialbostäder, varav drygt 80 procent är studentbostäder. Därutöver finns särskilt boende i form av LSS-boenden, särskilda boenden för äldre och sociala lägenheter. Solna har tio LSS-boenden och planerar för att bygga cirka ett nytt LSS-boende per år för att kunna möta de förväntade behoven. Vid mitten av 2020-talet bedöms antalet äldre ha ökat, vilket ställer krav på stadens planering av särskilt boende för äldre. Dessutom planerar staden för kategoriboende för äldre, så kallade trygghetsboenden, som erbjuder mer service och en större trygghet än ett vanligt boende för äldre.

Mer information om bostadsbyggande finns under respektive stadsdel/stadsutvecklingsområde här på solna.se samt i Solna stads översiktsplan.

Dela: