Kemiska bekämpningsmedel

Inga bekämpningsmedel är bra för miljön. Många av dem innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors eller djurs hälsa. Du måste också se till så att grundvatten och miljön i övrigt inte skadas.

Anmälan och tillstånd

Ska du yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd. Skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att få sprida bekämpningsmedel på

• banvall,
• idrottsanläggning,
• område större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark).

Anmälan

Anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid. Blanketter för anmälan och ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel hittar du till höger under Relaterade dokument.

Tillstånd

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att använda bekämpningsmedel

• på tomtmark för flerfamiljshus,
• på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
• inom skyddsområde för vattentäkt,
• vid planerings- och anläggningsarbeten.

Undantag från anmälnings- och tillståndsplikten

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Krav på anmälan eller ansökan om tillstånd gäller inte för följande tillfällen:

• Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur enligt miljöbalken får ske utan tillstånd. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska dock snarast underrättas om varje sådan saneringsåtgärd.
• Skyldigheten att anmäla gäller inte vid bekämpning på skyddsområde för vattentäkt eller för planerings- och anläggningsarbeten om behandlingen har karaktär av punktbehandling

Reglerna för anmälnings- och tillståndsplikt finns i Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, SNFS 1997:2.

Val av bekämpningsmedel

Det är Kemikalieinspektionen (KEMI) som beslutar om bekämpningsmedel ska godkännas eller ej. Medlets hälso- och miljöfarliga egenskaper bedöms med hänsyn till användningsområdet. Det är du som användare av bekämpningsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. Spridning är endast tillåtet enligt de villkor som finns till godkännandet av medlet.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns ett bekämpningsmedelsregister som innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedel i Sverige.
Läs mer om det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö på Miljömålsportalen.

Dela: