Båtklubbar

Sjöar, hav och stränder är viktiga naturområden med ett rikt djur- och växtliv. Dessa områden är även viktiga fritidsområden. Exploatering, övergödning och miljögifter påverkar dessa områden negativt. Det är viktigt att vi när vi vistas i dessa miljöer gör vårt bästa för att minska den negativa påverkan.

Fritidsbåhamn

Båtbottenfärger

För att förhindra påväxt av t.ex. musslor, alger och havstulpaner på båtens skrov används olika typer av båtbottenfärger. Många traditionella bottenfärger skyddar mot påväxt med hjälp av gifter (biocider) som läcker ut i vattnet. Många färger läcker t.ex. koppar och irgarol och detta påverkar djur- och växtlivet negativt. Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, alger m.m. sätter sig fast på skrovet räknas som bekämpningsmedel och måste granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får användas. På Kemikalieinspektionens webbplats finns en lista över godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar som motverkar påväxt på kemisk väg.

Läs mer om båthamnar och båtbottenfärger på Kemikalieinspektionens hemsida, skriv in sökord"båtbottenfärg".

Båttvätt och renoveringsarbeten

Allra bäst är att undvika båtbottenfärger helt och istället avlägsna påväxt genom att tvätta båten. Det finns båttvättar som kan användas när båten ligger i sjön. Tvätten fungerar enligt samma princip som en biltvätt, dock utan kemikalier. Roterande borstar gör botten ren. Det är viktigt att det material som tvättas bort från båten tas omhand så att det inte sprids vidare ut i vattnet och ansamlas i omgivningen omkring båttvätten. Kemikalier ska inte används vid tvättningen och målade båtar ska inte köras genom en båttvätt i sjön. Påväxt rensas även bort automatiskt när man åker mellan Östersjöns bräckta vatten och Mälarens söta vatten och på detta sätt sköter reningen delvis sig själv. Målade båtar bör tvättas på en spolplatta där vattnet leds vidare till en särskild reningsanläggning som kan omhänderta de föroreningar som uppstår i tvättvattnet.

Om slipning, ommålning och andra reparationer av båtar inte sker på ett varv eller liknade anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att arbetet ska ske på en särskilt utsedd plats för att minska risken för spill och läckage till mark. Vid skrapning och målning ska marken täckas och avfallet som uppstår omhändertas. Färgrester är farligt avfall.

Avfall

Det avfall som uppstår på båten eller i hamnen ska tas omhand. Papper, glas och plast bör sorteras vid en återvinningsstation. Farligt avfall så som båtbatterier, förpackningar av lysfotogen och tändvätska, oljor, färgrester med mera ska tas omhand särskilt och får inte blandas med det övriga avfallet. Enligt Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2001:13 skall mottagningsanordningar för avfall finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen. Båtklubben bör ha en sorteringsstation för avfall. Här skall papper, plast och glas kunna lämnas. Även farligt avfall i form av oljerester, båtbatterier, färgrester, överbliven tändvätska med mera bör kunna lämnas vid båtklubben. För miljöstationer som är öppna för allmänheten, t.ex. genom gästbrygga, gäller även att anläggningen måste anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen enligt Miljöprövningsförordning (2013:251) eftersom anläggningen innebär så kallad mellanlagring av farligt avfall. Särskilda krav gäller för hantering och transport av farligt avfall. Läs mer om vad som gäller för farligt avfall via länkarna till höger!

Latrinavfall

Utsläpp av toalettavfall utgör ett sanitärt problem om det släpps ut i en hamn eller nära en badplats. Avfallet har en gödande effekt i framförallt mindre avgränsade vatten. En del fritidsbåthamnar har möjlighet att ta emot latrinavfall, hör med personalen i din hamn om det finns sådana möjligheter. Om du har en portabel toalett kan du välja biologiskt nedbrytbara sanitetsvätskor eller tömma ofta så att du slipper använda kemikalier. Sjöfartsverket har regler som rör hamnarnas skyldighet att ta emot latrinavfall och om hur båtar ska vara utrustade för att kunna sugtömmas.

Alkylatbensin

Många utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppet sker i en känslig miljö. Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja minskas de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Blå flagg

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder. Den finns i ett 30-tal länder, både inom och utanför den Europeiska unionen. Utmärkelsen delas ut till de hamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Blå Flagg startades 1985 av miljöförespråkare i Europa som ville värna om de marina miljöerna och komma tillrätta med den ökande nedskräpningen. I samband med det europeiska miljövårdsåret 1987 etablerades Blå Flagg på flera håll i Europa. Idag leds Blå Flagg av organisationen Foundation for Environmental Education, FEE. Håll Sverige Rent (HSR) är samordnare för Blå Flagg i Sverige.

Blå flagg

Dela: