TEATERLEK anknyter till förskolans läroplan

Förskolans uppdrag

"Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter."


Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Dela: