Regler för kulturstipendier och hedersgåvor

KULTURSTIPENDIUM

 • Solna stads kulturstipendium utdelas vartannat år till person som är folkbokförd i Solna eller vars kulturella verksamhet har eller har haft stor betydelse för staden.
 • Stipendiet är avsett att stödja och stimulera personer inom litteratur, konst, foto, teater, dans, musik, sång, hembygdsvård, bildningsverksamhet eller annan kulturell verksamhet. Ett kulturstipendium är ett arbetsstipendium som ska bidra till att täcka kostnader i samband med pågående eller planerat arbete.
 • Ansökan ska vara personlig och innehålla en plan över hur medlen är avsedda att användas.
 • Stipendium ges inte till grundutbildning eller till ändamål som ingår i sökandes ordinarie anställning hos en arbetsgivare.
 • Stipendium utdelas ur det anslag som kultur- och fritidsnämnden för varje år anvisar för ändamålet. Det tillgängliga beloppet kan fördelas på en eller flera mottagare.
 • Det åligger kultur- och fritidsnämnden att på lämpligt sätt utlysa kulturstipendium minst fyra veckor före ansökningstidens utgång.
 • Juryarbetet organiseras och samordnas av kultur- och evenemangsenheten inom kultur- och fritidsförvaltningen. Juryns medlemmar, vars mandat är att utse stipendiater, skall besitta kompetens, vara oberoende och i första hand utgöras av representanter från förvaltningens enheter kultur och evenemang, biblioteket och kulturskolan. Vid behov skall annan eller övrig expertis från det utomstående kulturlivet rådfrågas.

HEDERSGÅVA

 • Hedersgåva kan tilldelas lokalt verksam person, föreningar eller motsvarande kulturaktör som under lång tid visat framstående förmåga eller som på annat sätt gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på kulturområdet.
 • Hedersgåva utdelas ur det anslag som kultur- och fritidsnämnden för varje år anvisar för ändamålet. Det tillgängliga beloppet kan fördelas på en eller flera mottagare.
 • Namnförslag från förvaltning eller nämnd till hedersgåva skall föreligga vid förslagstidens utgång.
 • Det står varje kommuninnevånare fritt att föreslå mottagare av hedersgåva.
 • Anställd inom Solna stad kan inte nomineras till hedersgåva.
Dela: