Bidrag till kulturprojekt

Ekonomiskt bidrag beviljas årligen till ansökande organisationer som bedöms uppfylla kultur- och fritidsnämnden mål och prioriterade målgrupper.

Som sökande organisation måste du ha som huvudsakligt syfte att bedriva kontinuerlig kulturverksamhet i Solna. För att en kulturförening ska kunna söka ekonomiskt bidrag måste vissa villkor vara uppfyllda. Dessa finns att läsa i dokumentet Bidragsregler (PDF-dokument, 213 kB), avsnitt 1 och 2.

Nedan följer instruktioner för att ansöka. Efter avslutat probjekt ska en redovisning lämnas in efter högst tre månader. Denna ska vara inskickad innan en ny ansökan om kulturprojektsbidrag kan behandlas.
Redovisning av kulturprojektbidrag (Word-dokument, 138 kB)

Så här ansöker du

1. Ladda först ner blanketten och fyll sedan i den. Att fylla i formuläret direkt i webbläsarens fönster kan medföra tekniska problem.
Ansökan om kulturprojektbidrag (Word-dokument, 649 kB)

2. Sammanställ bilagor som ska bifogas ansökan:
- Budget/finansieringsplan för projektet
- Verksamhetsberättelse
- Bokslut och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
- Likabehandlingsplan. Bifoga aktuell plan för ert jämställdhetsarbete.

3. Skriv ut och skicka ifylld och signerad blankett, samt bilagor, till denna adress:
Solna stad, Kultur- och fritidsförvaltningen, 171 86  Solna

4. Skicka in din ansökan innan 15 januari, 15 april, 15 augusti, 15 december. Beslut lämnas ca en månad efter utsatt deadline.

Efter genomfört projekt, ska en redovisning för beviljat stöd skickas in.

Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång eller som inte är komplett eller så ofullständig att den inte utgör tillräcklig grund för bedömning, kommer att kunna kompletteras till nästkommande handläggningsperiod. Har du erhållit bidrag tidigare måste även redovisning för tidigare projekt vara inskickad.

Vanliga frågor

Vad går det att söka ekonomiskt kulturprojektbidrag för?

Publika kulturprojekt med tydligt start- och slutdatum. Ett projekt kan t ex vara en säsongsperiod med ett eller flera program eller föreställningar. För att ha rätt att söka ekonomiskt stöd ska ansökande organisation ha arrangerat kvalitativa och publika kulturprogram och/eller drivit olika projekt inom kulturutövande såsom t ex konst, dans, teater, film, design, konsthantverk eller andra skapande aktiviteter kontinuerligt under det senaste året.

Vad går det inte att söka för?

  • Löpande verksamhet kan inte få kulturbidrag.
  • Projekt som inte är publika eller öppna för andra deltagare än verksamhetens egna medlemmar eller aktörer, kan inte få bidrag
  • Projekt som huvudsakligen äger utanför Solna kan inte få bidrag.
  • Projekt som inte bedöms innehålla presentation/utövande av kulturform kan inte få bidrag.

Vem har inte rätt att söka?

  • Sökande som inte bedöms bedriva kontinuerlig kulturverksamhet, har inte rätt att söka bidrag. Sökande som inte har lämnat in en godkänd redovisning för tidigare erhållet bidrag har inte rätt att söka bidrag.
  • Enskilda personer, religiösa och politiska organisationer har inte rätt att söka kulturbidrag.

Hur mycket bidrag kan sökas?

Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar varje år totalt ca 600 000 kronor i kulturprojektbidrag. De senaste åren har mellan 10-12 aktörer beviljats bidrag. Beviljade belopp ligger på ett genomsnitt på ca 30 000 kr med högsta nivå 92 000 kr (en mottagare) och lägsta nivå 5 000 kr (en mottagare). När en kulturaktör ansöker för första gången är det vanligt att ett lägre belopp beviljas enligt bedömningskriterier som är framtagna utifrån kultur- och fritidsnämndens mål.

När är det möjligt att söka?

Det är möjligt att skicka in ansökan löpande under hela året. Handläggningsprocess startar dock först efter utsatt ansökningsdatum 4 gånger per år: 15 januari, 15 april, 15 augusti och 15 december.

När kommer besked?

Besked ska ges senast 6 veckor efter utsatt ansökningsdatum förutsatt att ansökningshandlingar är kompletta.

Är det möjligt att skicka och få beviljat flera ansökningar per år?

Ja

Måste alla bilagor med i varje ansökan?

Ja

Vilka projekt och verksamheter prioriteras?

Kulturprojekt som riktar sig till barn och unga samt är öppna och inkluderande för en bred grupp av Solnabor prioriteras. Likaså prioriteras kulturverksamheter som drivs av Solnaregistrerade föreningar och organisationer som kan redovisa kontinuerlig kulturverksamhet enligt stadens likabehandlingsarbete.

Vem bestämmer vilka som får stöd?

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om stöd. Ansökt belopp som överstiger 50 000 kr beslutas i nämnd. Under 50 000 kr beslutas genom delegation till ansvarig chef. En referensgrupp som består av olika tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen handlägger varje ansökan.

Samtliga ansökningar handläggs utifrån bedömningskriterier som är framtagna utifrån kultur- och fritidsnämndens mål. Bedömningskriterierna utvecklas kontinuerligt och uppdateras i samverkan med det fria kulturlivet i Solna.

Hur går handläggningsprocessen till?

Referensgruppen samlas direkt efter utsatt ansökningsdatum och gör en samlad bedömning av varje ansökan. Om en ansökan inte är komplett eller så ofullständig att den inte utgör tillräcklig grund för bedömande, återkopplas detta till sökande. Skicka därför gärna in ansökningar i god tid innan utsatt datum. Handläggningstiden är sex veckor efter utsatt ansökningsdatum. Besked meddelas efter att beslut fattats och presenterats i nämnd.

Hur sker uppföljning?

Det är viktigt att den som fått kulturprojektbidrag regelbundet informerar sin kontaktperson på Kultur- och fritidsförvaltningen om sin verksamhet och/eller sina projekt genom att löpande skicka information om evenemang samt eventuella ändringar i planering. Flyers, program och annat reklammaterial samlas också in.

Varje ansökande som får sin ansökan beviljad måste skicka in en redovisning av projektet enligt en mall som finns på hemsidan. Denna redovisning måste skickas in senast 3 månader efter avslutat projekt och måste vara godkänd innan ansökande kan skicka in en ny ansökan om kulturbidrag.

Är det möjligt att söka bidrag i efterhand?

Ja, det är möjligt om projektet har ägt rum inom samma år som ansökan görs.

Dela: