Solnaföreningar tar fram likabehandlingsplaner

Företrädare för staden och de två största Solnaföreningarna, AIK FF och Vasalunds IF, har nyligen genomgått utbildning inom likabehandlingsområdet. Övriga idrottsföreningar erbjuds utbildningstillfällen under våren.

Under hösten 2012 beslutade kultur- och fritidsnämnden om nya bidragsregler för Solnas föreningsliv. Reglerna gäller sedan 1 januari 2013 och innehåller bland annat ett nytt villkor för att en förening ska vara berättigad till bidrag. Föreningen ska upprätta en plan för likabehandling som redovisas i verksamhetsberättelsen för 2013.

Av bidragsreglerna framgår numera att varje förening aktivt ska motarbeta diskriminering inom sin verksamhet på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Kravet på likabehandlingsplaner är ett sätt att stötta föreningarna i detta arbete.

Bidragsregler (PDF-dokument, 213 kB)

Dela: