Bidrag till kulturprojekt

Ekonomiskt bidrag beviljas årligen till ansökande föreningar som bedöms uppfylla kultur- och fritidsnämnden mål och prioriterade målgrupper.

Kulturföreningar i Solna kan söka ekonomiskt stöd för olika former av kulturverksamhet. För att en förening ska kunna söka stöd måste vissa villkor vara uppfyllda.

Alla föreningar som vill söka ekonomiskt stöd från Solna stad måste uppfylla de allmänna villkoren för föreningar i Solna. Dessa finns att läsa i dokumentet Bidragsregler, avsnitt 1 och 2.

En kulturförening ska ha som huvudsyfte att bedriva kontinuerlig kulturverksamhet i Solna. Detta är ett villkor för att söka de olika formerna av kulturbidrag: arrangemangsstöd, samt bidrag för projekt och uppdragsverksamhet. Villkoren för de olika stöden framgår av dokumentet Bidragsregler, avsnitt 4.

Ansökan ska gälla verksamheter som faller inom ramen för kultur- och fritidsnämndens antagna målinriktning. Kultur- och fritidsförvaltningen gör en bedömning av hur ansökan förhåller sig till stadens kultur- och fritidspolitiska program, och vilka möjligheter föreningen har att framgångsrikt genomföra det arrangemang eller projekt som ansökan avser.

Så här ansöker du

 1. Ta del av villkoren för föreningar:
  Bidragsregler (PDF-dokument, 245 kB).
 2. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag till kulturföreningar (PDF-dokument, 406 kB).
 3. Sammanställ bilagorna som ska bifogas ansökan (angivet på blanketten).
  Observera att föreningens likabehandlingsplan måste bifogas ansökan!
 4. Skicka ifylld och signerad blankett, samt bilagor, till denna adress:
  Solna stad, Kultur- och fritidsförvaltningen, 171 86  Solna.

Har du frågor, kontakta oss.

Dela: