Språk på Smaragden

Avdelning Smaragden arbetar på olika sätt med språk. En viktig del är att rimma och en annan att barnen får göra egna sagor.

Smaragden arbetar med rim där barnen får förståelse för vad rim är för något, att ord som låter lika är rim. På golvet ligger olika bilder som rimmar och barnen får i uppgift att plocka de bilder som hör ihop.

Avdelningen jobbar även med bilder där barnen får göra en egen saga. Av de åtta bilder som fanns framme fick barnen välja fyra. Nedan finns en saga berättad av en pojke, 6 år.

Smaraden arbetar med sagor.

Smaraden arbetar med sagor.

Smaraden arbetar med sagor.

Djursagan

Det var en gång en liten höna som skulle gå till en äng. Men där fick man inte gå för där fanns en tiger och det var soligt och i hönsgården bodde det en mus.

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
(Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, s.9-10).

Dela: