Skolinspektionens granskning av Sagolandets förskola

Sagolandets förskola är en av 35 förskolor i Sverige där förskolechefens ledning av förskolans arbete har granskats av Skolinspektionen under vårterminen 2016. Nu har förskolan fått ta del av Skolinspektionens rapport med synpunkter på verksamheten.

Flicka som gungar

Skolinspektionen bedömer att förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet fungerar väl.

Framgångsfaktorer för Sagolandets förskola

Vid Skolinspektionens besök och intervjuer konstateras att förskolechefen är mycket väl insatt i hur förskolans verksamhet fungerar. Hon är närvarande och engagerad i verksamheten och samtalar om pedagogiska frågor med medarbetare i olika forum samt tar del av dokumentation. Dessa möten och ett nära samarbete med biträdande förskolechef bidrar till en god kommunikation.

Förskolechefens samarbete och dialog med medarbetare samt en hög närvaro på förskolan leder till mycket god kunskap om verksamheten. Kunskapen används på olika sätt för att leda och utveckla arbetet på förskolan så att barnens lek och lärande gynnas. Personalen får också kompetensutveckling i exempelvis språkutvecklande arbete som de samtalar om och delar med sig av på möten.

Solna stad, barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen, ger i mycket hög grad förutsättningar för förskolechefen att leda och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Detta sker bland annat genom ett nära samarbete med personal på förvaltningen och genom den omorganisation som nämnden fattade beslut om under 2015.

Utvecklingen av organisationen inom barn- och utbildningsförvaltningen har bland annat lett till att en utvecklingsledare har anställts som ska stötta förskoleledningen i pedagogiska frågor. Förskoleområdena har blivit mindre och Sagolandet som har ingått i ett område med fyra förskolor består idag av tre. Dessutom har varje förskoleområde en organisation med personal som fungerar som ledningsstöd för pedagogiska och administrativa frågor. Utöver detta har förskolecheferna gått en ledarskapsutbildning och stöd för specialpedagogiska frågor finns att tillgå för varje förskola.

Förskolans fortsatta utvecklingsarbete

Enligt Skolinspektionens granskning och förskolechefens samt personalens synpunkter fungerar ledningen av den pedagogiska verksamheten bra. För att skapa ännu bättre förutsättningar för förskollärare att bedriva en god pedagogisk verksamhet behöver tid skapas så att den pedagogiska planeringen organiseras bättre. Förskolan kommer därför att schemalägga planeringstid så att pedagoger kan reflektera och planera tillsammans. Dessutom har en barnskötare anställts två dagar extra i veckan för att skapa planeringstid för förskollärarna.

Granskningen och rapporten

Läs mer om Skolinspektionens granskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet och hela rapporten om Sagolandets förskola.

Dela: