Presentation av förste förskollärare: Soraya Farahmand

Soraya Farahmand på Rovan är en av Solna stads förste förskollärare.

Soraya Farahmand

Soraya Farahmand

Jag heter Soraya Farahmand och jag har arbetat som förskollärare i 29 år och som utvecklingsledare sedan 6 år tillbaka i Gävle. Jag kommer från Iran och bor i Sverige sedan 33 år. I februari 2016 flyttade jag till Stockholm och arbetar nu på Rovans förskola i Solna.

Hur kom du på att det var förskollärare du skulle utbilda dig till?
Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med barn. Den var något som stod nära mitt hjärta.

Vilka arbetsuppgifter har tillkommit sedan du blev förste förskollärare?
Rovans förskola öppnades i januari 2016. Mitt uppdrag är att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet och att dela mina kunskaper och erfarenheter med kollegorna.

Viktigaste aspekterna för mig är att bygga en bra relation med barn och kollegor och tro på deras förmågor och kompetenser som är grundläggande för inlärning och läroplanens måluppfyllelse.

Kan du ge exempel på hur du/förskolan anpassar undervisningen efter barnens olika förutsättningar?
Vi utformar vår verksamhet utifrån läroplanens mål och barnens intresse. Barnen har tillåtelse och inflytande i sin vardag och är involverade i samling och planering av dagens aktiviteter. Vi delar barnen i små grupper för att alla ska kunna komma till tals och med hjälp av pedagogiska dokumentationer vidareutvecklar och utmanar vi deras intressen och kunskaper.

Både barn och pedagoger dokumenterar sina aktiviteter och sen reflekterar vi pedagoger tillsammans för att se barnens lärande och kunna utmana och utveckla deras intresseområden.
Både barn och pedagoger använder sig av lärplatta (iPad) ,data och kamera för att dokumentera sina aktiviteter.

På vilket sätt bidrar du till utveckling av förskolan i ditt uppdrag som förste förskollärare?
Genom att utveckla kunskapen kring läroplanens mål samt pedagogiska dokumentationer för att
synliggöra barnens lärande och deras förändrade kunnande i en rolig och lärorik miljö.

Jag har ett medvetet och engagerat förhållningssätt till barnets möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor för språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Jag har bred kunskap och kompetens kring barn med särskilda behov.

Jag är en nyfiken, lyhörd, erfaren och engagerad förskollärare som utvecklar arbetet framåt och främjar delaktighet och arbetsglädje.

Hur gör du som förste förskollärare för att dina kollegor ska växa i sin yrkesroll?
Vi har bildat en arbetsplan (handlingsplan), där vi är en grupp förskollärare som träffas en gång i veckan och diskuterar kring vår prioriterade mål utifrån läroplanen och temat. Diskussionerna vidareutvecklas i arbetslaget på vår verksamhetsplanering.

Verksamhetsplaneringen är en gång i veckan och där ges utrymme för arbetslaget att reflektera tillsammans med hjälp av pedagogiska dokumentationer för att kunna vidare utveckla och utmana barnens intresseområden.

På varje APT har vi tagit beslutet att varje arbetsslag tar med sig en dokumentation kring temaarbetet för att vi ska kunna reflektera och utveckla tillsammans.

Finns det något utvecklingsprojekt på din arbetsplats som har startats efter att du blev förste förskollärare?
Vi arbetar med temat Babblarna som är ett språkutvecklande material.

Vi har tillsammans skrivit en gemensam handlingsplan (arbetsplan) med fokus på läroplanens mål.

Vi använder oss av pedagogiska dokumentationer till stöd för att kunna se barnens lärprocess och deras förändrade kunnande i temaarbetet.

Vilka effekter hoppas du se av ditt arbete som förste förskollärare?
En utökad förståelse hos mina kollegor kring läroplanensmål och pedagogiska dokumentationer som är underlag för barnens utveckling.

Ett gott samarbete som präglas av respekt och nyfikenhet kring varandras kompetens.

En verksamhet som präglas av respekt, medvetenhet kring barns inflytande och delaktighet i sin vardag.

Om tre år, vad tror du har utvecklas på den förskola där du är verksam? På förskolorna i det området där du arbetar?

  • Likvärdiga förskolor inom Solnaområdet och utökande av barns delaktighet och inflytande i verksamheten.
  • Systematisk kvalité som genomsyrar alla Solnas förskolor.
  • Att det har bildats ett gemensamt nätverk mellan olika yrkes kategorier inom förskolorna i Solna för att kunna ombyta erfarenheter och kunskaper.
  • Förmågan att kunna utforma förskolans pedagogiska verksamhet i enlighet med målen i läroplanen och att kunna anpassa verksamheten till såväl det enskilda barnet som till barngruppen.
  • Att utveckla en verksamhet med en lärorik miljö samt pedagoger som tar tillvara på barnens åsikter och tankar.
  • Att barnen är delaktiga i planeringen och därmed kunna påverka sin situation.

Läs fler presentationer av Solna stads förste förskollärare på sidan Kariärtjänster.

Dela: