Presentation av förste förskollärare: Katinka Rosenblad

Katinka Rosenblad på Påfågeln är en av Solna stads förste förskollärare.

katinka rosenblad

Mitt namn är Katinka Rosenblad. Jag har arbetat på förskolan Påfågeln sedan augusti 2007. Min examen som grundskollärare för årskurs 1-7 med inriktning mot samhällsvetenskapliga ämnen avlade jag december 1999 och därefter arbetade jag som lärare i årskurserna 1-4 i Sollentuna kommun fram till 2007. Efter att ha arbetat som förskolelärare i åtta år erlade jag även min förskollärarlegitimation år 2015.

Jag utbildade mig till lärare bland annat för att jag var och är fortfarande, mycket intresserad av barns utveckling och lärande. Läraryrket är ett oerhört viktigt yrke där jag som lärare har ett stort ansvar i att se till att varje barn stärks, utmanas och utvecklas. Det ansvaret ville jag ta del av. Efter att ha arbetat som lärare i grundskolan i ca 7 år började jag bli nyfiken på förskolans värld. Jag började på Förskolan Påfågeln för att kunna arbeta med barns utveckling och lärande även i de yngre åldrarna.

På förskolan Påfågeln erbjuder vi flera tillfällen i veckan med aktiviteter där barnen får ingå i en mindre grupp. Detta för att lättare kunna tillgodose barns olika förutsättningar och för att skapa utrymme där alla barn lättare kommer till tals. Samtidigt ser vi hela dagen som lärande. Förskolan Påfågeln är en förskola som är mycket professionell och engagerad. Vi är noga med att möta och utmana varje enskild individ utifrån dennes förmåga. Vi är noggranna med att bemöta såväl barn, vårdnadshavare och varandra med värme, nyfikenhet och engagemang.

Vi har återkommande pedagogiska diskussioner i syfte att driva förskolan framåt. Jag ser mig själv som en nyfiken person som tycker om att tänka ett steg längre. Genom att ständigt reflektera över och kanske ibland även ifrågasätta de olika uppdragen jag har som förskollärare bidrar jag till förskolans utveckling.

I maj 2016 startades en språkgrupp på förskolan utifrån mitt initiativ som förste förskollärare. I språkgruppen ingår en pedagog från varje avdelning. Vi träffas ungefär var sjätte vecka. Syftet är, förutom att diskutera barns språkutveckling, att skapa en gemensam röd tråd på förskolan kring hur vi arbetar med barns språkutveckling såväl praktiskt som teoretiskt. Den här terminen har vi t ex implementerat "Före Bornholmsmodellen" som en metod på förskolans alla avdelningar. Ett av mina uppdrag i språkgruppen, som förste förskollärare, är att vara en drivande samtalspartner där jag ansvarar för att alla i gruppen kommer till tals och där varje deltagare får sätta ord på sin syn på språkutveckling. Jag vill skapa förutsättningar för att varje deltagare är aktiv och reflekterande i de diskussioner som uppstår. Min roll här är även att hålla mig uppdaterad med aktuell forskning och att delge gruppen den kunskapen. Förutom att diskutera Bornholmsmodellen provar vi just nu en s.k. GTLU -modell, där syftet är att undersöka om modellen kan fungera som ett underlag för utvärdering och vidareplanering av verksamheten kring språkutveckling.

I framtiden vill jag se vår förskola som fortsatt engagerad och professionell. Jag vill se att vi fortsätter att möta varje enskild individ utifrån dess behov så att varje barn stärks, utvecklas, utmanas och har roligt på förskolan. Vi pedagoger på förskolan fortsätter tillsammans att bedriva en förskola vars undervisning är berikande och uppmuntrande. Om tre år är jag övertygad om att vi kommer se en ökad språklig medvetenhet hos varje individ på förskolan tack vare vårt medvetna arbete kring barns språkutveckling. Vi kommer säkert se en ökad medvetenhet redan nästa år. Kanske har vi även startat ett nätverk kring språkutveckling mellan de olika förskolorna i Granbacka förskole område.

Läs fler presentationer av Solna stads förste förskollärare på sidan Kariärtjänster.

Dela: