Påverka i förskolan

Samarbete och dialog mellan förskolepersonalen och vårdnadshavarna är en självklar del av vårt arbete. Vårdnadshavarna välkomnas att aktivt delta genom besök samt deltaga i verksamheten genom olika samverkansformer:

  • Förskoleråd, där vårdnadshavarna utser minst en representant/avdelning.
  • Föräldramöten.
  • Utvecklingssamtal.
  • Olika former av gemensamma festligheter som föräldrafrukost, ljusfest på hösten och knytkalas på sommaren. Se "Traditioner" under "Om Kullens förskola".

Längst ned på denna sida finner du ett dokument där vi formulerat vad barnen, föräldrarna och personalen på Kullen förväntar sig av varandra .

Förskoleråd

Syfte

Syftet med ett förskoleråd är att ha en mötesplats för samverkan mellan förskolechef, vårdnadshavare och personal.

Förskolerådets uppdrag
Att vara ett diskussionsforum för övergripande verksamhetsfrågor. Verksamhetsfrågor som rör förskolan. Att belysa de mål som är satta för förskolan och verksamheten. I dialog få ta del av hur förskolan arbetar mot målen. Förskolerådet är ett tillfälle för verksamheten att få vårdnadshavares synpunkter om det vi arbetar med. Det blir en viktig bit i förskolans utvärdering och analys att få med vårdnadshavares synpunkter och tankar. Som vårdnadshavare och representant får man ta del och få insyn i de mål och den verksamhet som pågår.

Förskolerådets träffar
Förskolechef bjuder in till förskolerådets träffar och är ständig ordförande.
Alla träffar skall dokumenteras med minnesanteckningar som skrivs av en på varje träff vald person.
Varje avdelning på förskolan har under höstterminens föräldramöte under demokratiska former, valt ut representanter till förskolerådet. Representanter som representerar alla vårdnadshavare på respektive avdelning. Åtagandet som representant gäller hela läsåret. Om man av någon anledning inte kan fullfölja sitt åtagande kan man inte själv utse ersättare. Nya representanter tillsätts endast på föräldramöte.
Som representant samlar man in eventuella frågor/tankar/synpunkter från övriga vårdnadshavare på avdelningen. Dessa frågor/tankar/synpunkter mailas ca en vecka före till förskolechef, samt tas med till förskolerådet. Där kan frågor/tankar/synpunkter komma att beaktas eller bordläggas till kommande träff beroende på vad som finns på agendan. Kan också komma ut i informationsbrev. Representanten har ett ansvar att förmedla från förskolerådet.

Föräldrarådet sammanträder cirka tre gånger per läsår tillsammans med representanter från Borgens förskola. Förskolerådets längd är en timme.
På förskolerådet tas inte enskilda barn och personal upp till diskussion och samtal. Vi diskuterar inte politiska frågor, då politikerna är våra uppdragsgivare. Förskolerådet är inte något beslutande organ.

Förväntansdokument (PDF-dokument, 198 kB)

Dela: