Påverka i förskolan

Samarbetet med er föräldrar är viktigt för att barnet ska utvecklas så bra som möjligt på förskolan.

Därför ges ni olika möjligheter för att vara delaktiga i barnens dag på förskolan även om ni inte är där. Ett sätt är att vara med i Föräldrarådet eller komma på föräldramöten och andra aktiviteter som vi ordnar för barnen och deras familjer. Ni är även alltid välkomna att besöka oss. Det enklaste och kanske mest naturliga sättet är förstås att vi för en dialog vid hämtning och lämning av barnet. Är ni trygga med oss blir även barnen trygga i vår omvårdnad.

Föräldrasamverkan

För att barnet ska ha en trygg och bra dag på förskolan krävs att vi tillsammans med föräldrar och andra vuxna i barnets närhet har en god och öppen relation.

Grunden för denna samverkan mellan hem och förskola läggs redan under inskolningen av barnet och fortsätter sedan främst vid hämtning och lämning. En gång varje termin bjuder förskolans personal in till samtal där vi talar om det enskilda barnets situation. Vi välkomnar även samtal löpande under året närhelst det finns behov och önskemål om det.

Varje termin bjuder dessutom de enskilda avdelningarna in till drop-in fika eller andra aktiviteter.

Viktigt att påpeka är att samtlig personal på förskolan har tystnadsplikt.

Förskoleråd

Samverkan sker främst genom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Andra tillfällen för samverkan är föräldrarmöten, föräldrafika och utvecklingssamtal som vi har två gånger om året ang just ditt barn. Du kan när som helst be om ett samtal med någon i personalen om du önskar det.

Förskolerådet är ett informations- och diskussionsforum för vårdnadshavarrepresentanter och förskolans ledning i form av förskolechef och pedagogiskt ansvarig på förskolan. Förskolerådet är inget beslutande organ.

Förskolans ledning informerar om vad som är på gång i staden och i förvaltningen som påverkar enheten och förskolan.

På mötena diskuteras sådant som berör hela förskolan. Vi pratar inte om enskilda personer eller avdelningar, varken barn eller vuxna.

Förskolerådet består av föräldrarepresentanter som väljs på höstens första föräldramöte.

Förskolerådsrepresentanten representerar sitt barns avdelning.

Åtagandet gäller hela verksamhetsåret. Om man av någon anledning inte kan fullfölja sitt åtagande kan man inte själv utse ersättare. Nya representanter tillsätts endast på föräldramöte.

Föräldrarådsrepresentantens uppgift är att förmedla synpunkter från andra vårdnadshavare på avdelningen som rör hela förskolan och förmedla information från rådet tillbaka till övriga vårdnadshavare.

Minnesanteckningar förs av frivillig förskolerådsspresentant.

Förskolerådet har cirka två möten per termin mellan 16.30-18.00. Förskolechef tillkallar eller se kalendern ifall datum är bestämt och hen kan kalla till ett extra möte om speciellt behov uppstår.

Dela: