Barngrupper

Gasellen har 40 barn inskrivna fördelat i två barngrupper, Savannen 1–5 år och Stäppen 1–5 år.

Vårt arbetssätt för att barnen ska vistas i små grupper under sin dag på förskolan
Förskolan arbetar med att dela in barnen i mindre grupper beroende på vilken aktivitet det gäller. Vi har projektarbete i tvärgrupper fördelat utifrån barnens behov av utmaningar och utveckling. På varje avdelning har vi även samlingar i mindre grupper med olika innehåll. Både i den planerade verksamheten som i den fria leken ges barnen möjlighet att vara i mindre grupper under dagen, de är i de olika rummen och byter fritt efter intresse.

Det är betydelsefullt för barnen att få vara i mindre grupper under dagen, det ges bättre möjlighet för inlärning, omsorg och möjlighet att ta till sig den utbildning som sker på förskolan. Detta visar även forskning och beprövad erfarenhet.

Hur det kan se ut i vår verksamhet
• I hallen är det en mindre grupp som klär av eller på sig tillsammans med en personal, där ges det möjlighet till språkträning, social träning och även självständighetsträning.
• Ute på gården finns det valfrihet att vara på olika delar av gården med färre barn i leken. Gården är uppdelad i två gårdar, en där det är en mer utmanande miljö för de äldre barnen och den andra är mer anpassad för de yngre barnen. Personalen fördelar sig på de två olika gårdarna. Där ges barnen möjlighet att få leka med andra barn i mindre grupper, där intresset och leken styr vilka som deltar.
• Vi har både samling i stor grupp och i mindre grupper, beroende på vad innehållet är. En dag i veckan träffas hela förskolan och sjunger tillsammans. Vi har språksamling, sångstunder, läsvilor, flanosagor, projektsamlingar, mm.
• Vid maten är barnen fördelade på tre olika bord, med ca 6–8 barn vid varje bord med en pedagog. Barnen ges möjlighet att få prata i ett mindre sammanhang och får träna på att hjälpa varandra, lära av varandra, lära sig att prova olika maträtter och att måltiden blir en positiv och lugn stund.
• I våra projektgrupper är barnen indelade i mindre grupper, utifrån barnens behov av utmaningar. I de olika grupperna ska barnen ges möjlighet att få skapa i olika material, leka gruppstärkande- och samarbetslekar, arbeta med naturen och årstidsväxlingarna. De utmanas i den språkliga utvecklingen på många olika sätt.

Dela: