Plan mot kränkande behandling och diskriminering

På våra förskolor och skolor ska barnen känna sig välkomna, trygga och bli bemötta med respekt. Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska inte förekomma.

Från och med januari 2017 finns nya regler i diskrimineringslagen som kräver att förskolan/skolan hela tiden arbetar för att se till att barn inte blir utsatta för diskriminering. Det innebär att förskolan/skolan ska:

1. Undersöka risker för diskriminering eller repressalier samt andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
3. Vidta främjande och förebyggande åtgärder samt
4. Följa upp och utvärdera åtgärderna. Även förskolans riktlinjer och rutiner ska följas upp och utvärderas i detta steg.
5. Dokumentera arbetet hela tiden.
6. Barn och personal ska involveras i alla delar av arbetet.

De krav som gäller kränkande behandling i skollagen är desamma som tidigare. Enligt skollagen ska varje verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Arbetet genomförs i planen mot kränkande behandling som upprättas varje år.

Planen mot kränkande behandling och diskriminering genomsyrar hela förskolans verksamhet och är väl synlig i utbildningen, i regler och rutiner. Alla barn, medarbetare och vårdnadshavare är delaktiga i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

Planen utgår från skollag, läroplan, FN:s barnkonvention och förordningen om barns och barns deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering (PDF-dokument, 491 kB)

Dela: