Påverka i förskolan

Samarbetet med er vårdnadshavare är viktigt för att barnet ska utvecklas så bra som möjligt på förskolan.

Vi erbjuder föräldrasamtal två gånger/läsår. Vi har även föräldraråd, föräldramöten, öppet hus, drop-in-fika med mera.

Föräldraråd
Föräldraråd bestående av föräldrarepresentanter från varje avdelning, personal från förskolan och förskolechefen finns på varje förskola i enheten.

Föräldrarådet är ett informations- och diskussionsforum för föräldrarådsrepresentanter och förskolans ledning i form av förskolechef och pedagogiskt ansvarig på förskolan. Föräldrarådet är inget beslutande organ.

Förskolans ledning informerar om vad som är på gång i staden och i förvaltningen som påverkar enheten och förskolan.

På mötena diskuteras sådant som berör hela förskolan. Vi pratar inte om enskilda personer eller avdelningar, varken barn eller vuxna.

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter som väljs på höstens första föräldramöte.

Föräldrarådsrepresentant representerar sitt barns avdelning.

Åtagandet gäller hela verksamhetsåret. Om man av någon anledning inte kan fullfölja sitt åtagande kan man inte själv utse ersättare. Nya representanter tillsätts endast på föräldramöte.

Föräldrarådsrepresentantens uppgift är att förmedla synpunkter från andra föräldrar på avdelningen som rör hela förskolan och förmedla information från rådet tillbaka till övriga föräldrar.

Minnesanteckningar förs av frivillig föräldrarerådspresentant. Förutom att föräldrarådsrepresentanter för innehållet vidare till sin avdelnings föräldrar så ansvarar personalen för att minnesanteckningarna läggs ut på respektive förskolas hemsida och sätts upp på anslagstavlor på förskolan (nästa protokoll kommer att vara tillgänglig i högerkolumnen på denna sida efter första mötet under höstterminen).

Föräldrarådet har ca 2 möten per termin kl. 16.30-18.00. Förskolechef tillkallar eller se kalendern ifall datum är bestämt.

Föräldrarådsrepresentant eller ledning kan kalla till ett extra möte om speciellt behov uppstår.

Dela: