VisionVi strävar efter att Dungens förskola;

- ska erbjuda en trygg och inspirerande miljö att växa och förändras i

- ska värna varje individs rätt att mötas som en kompetent personlighet med möjlighet att påverka sin situation

- ska värna om det lustfyllda lärandet i lekfulla former

- ska uppmana till nyfiket utforskande av miljö och social samvaro

- ska stimulera till att fantasi och skapande används som redskap för att förstå och påverka omvärlden

Arbetsplan – pedagogisk inriktning

Dungen utgår från Skolverkets reviderade läroplan för förskolan, Lpfö98. Verksamheten grundar sig på vår lokala arbetsplan och likabehandlingsplanen, samt hämtar inspiration från Reggio Emilia, en stad i Italien som driver en egen kommunal förskoleverksamhet vid sidan av de statliga (katolska) förskolorna och skolorna.

Lpfö98 är också i allt väsentligt influerad av denna pedagogiska inriktning som inte är en modell med bestämda mallar, utan ett tydligt humanistiskt förhållningssätt som bejakar individens möjligheter, nyfikenhet och lust till lärande på sina egna villkor. Det kompetenta barnets olikheter är en viktig resurs i samhällets livscykel.

Ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt främjar barns nyfikenhet, fantasi och skaparglädje samt utgår från barnets behov och förutsättningar med närvarande och lyhörda pedagoger.

Barnen ges möjlighet att själva finna svar och lösningar på sina frågor. Vi pedagoger ska skapa utmaningar samt tid, redskap och förutsättningar för många olika uttryckssätt. I förskolan är leken ett av de viktigaste redskapen där den unga människan prövar förhållnings- och uttryckssätt tillsammans med andra - små som stora.

Dokumentation i text och bild är viktig för att göra det individuella barnets kunskapssökande, lärande och utveckling synlig för dem själva, för oss och för vårdnadshavare.

Vi är olika som pedagoger/människor. Alltså är avdelningarnas väg till det gemensamma målet oftast väldigt olika. Vi diskuterar kontinuerligt pedagogiska frågor i regelbundna möten i huset och i träffar med andra förskolor i Solna och lär av varandra i en ständigt pågående process.

Dela: